අප සමඟ සම්බන්ධ වන්න

ජාත්‍යන්තර අමතන්නන් සඳහා දුරකථන අංක : +94 11 4334278/+94 11 4334279
දේශීය අමතන්නන් සඳහා දුරකථන අංක : 4334278/4334279
දුරකථන / ජාත්‍යන්තර අමතන්නන් සඳහා ෆැක්ස් : +94 11 2075414
දුරකථන / දේශීය අමතන්නන් සඳහා ෆැක්ස් : 2075414

මීට අමතරව විද්‍යුත් තැපැල් මාර්ගයෙන්ද ඔබට අප සමඟ සම්බන්ධ විය හැක: equalground@gmail.com