කොළඹ අභිමානය දැක්ම 2019

ඊක්වල් ග්‍රෞන්ඩ් අභිමානයෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන කොළඹ අභිමානය 2019 ට අදාළ ඉදිරිපත් කිරීම් මෙසේ පෙලගස්වනු ලබයි. ස්ථාන, දිනය හා වෙලාව දැනගැනීම සදහා අපගේ ෆෙස්බුක් පිටුව සමග රැදී සිටින්න

අභිමානී සිනමා උළෙල සදහා වූ චිත්‍රපටි ඊළග මාසයේදී අපගේ නිළ ෆේස්බුක් පිටුව තුලින් ඉදිරිපත් කරනු ඇත.